Tel:

+256-414-320639

Email:

uppcentebbe@gmail.com

Mr. Senabulya Andrew

Senior Internal Auditor